Terms & Conditions

Artikel 1. Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitgang van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Amoreve
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van Amoreve in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Amoreve: de natuurlijke van rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aangeboden.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten door Amoreve, totdat bij het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument Amoreve samen in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene voorwaarden: de korte algemene voorwaarden van Amoreve

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Amoreve, Het Leunenberg 262, 7544 JH Enschede, Nederland (Dit is geen bezoekadres) E-mail adres: Hello@amoreve.nl. KVK-nummer: 80233635 BTW nummer: NL003413037B21

Artikel 3. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Amoreve en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en elke bestelling tussen Amoreve en de consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Amoreve zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld en op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen. op een duurzame datadrager. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch zijn in te lezen en op verzoek van de consument kosteloos digitaal worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is. naar hem.
 • .Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling dat is zo dicht mogelijk bij het origineel.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4. Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. Amoreve is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Amoreve gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Amoreve
 • Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Amoreve kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Amoreve de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze de consument deze kan raadplegen;
 • de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst herstellen;
 • alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Amoreve zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen.

Artikel 5.  De overeenkomst

 • De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Amoreve onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Amoreve is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Amoreve passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft Amoreve passende beveiligingsmaatregelen.
 • Amoreve kan zich – binnen de wet – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord afsluiten van de overeenkomst

Artikel 6.  Herroepingsrecht

 1. De consument heeft de mogelijkheid het product zonder opgave van redenen binnen 14 dagen nadat het product aan de consument is geleverd te retourneren.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Geretourneerde producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te zijn. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken Amoreve. De consument moet Amoreve informeren door een e-mail te sturen naar: hello@amoreve.nl. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument moet aantonen dat de goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te maken van het herroepingsrecht en het product niet aan Amoreve heeft geretourneerd, is de aankoop een feit.

Artikel 7.  Kosten in geval van herroeping

 • De kosten van de retourzending worden niet vergoed.
 • Amoreve zal het totale aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product in originele, ongeopende en onbeschadigde staat door Amoreve is ontvangen. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.
 • Bij beschadiging van het product door onoordeelkundig gebruik door de consument is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • De consument is zelf verantwoordelijk voor de gekozen verzendwijze van de retourzendingen. Dit betekent dat Amoreve niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele retourzendingen die tijdens het retourneren verloren en / of beschadigd zijn in de post.

Artikel 8. De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan Amoreve producten of diensten die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Amoreve geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien Amoreve dit bedongen heeft en: a; deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b; de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 • Amoreve garandeert dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Amoreve er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Amoreve te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 10.  Levering en uitvoering

 • Producten worden geleverd op het door de consument opgegeven adres.
 • Amoreve streeft ernaar om alle bestellingen binnen 48 uur te verzenden. Dit kan eventueel worden uitgesteld wanneer bijvoorbeeld een product niet op voorraad is. Indien er vertraging is, zal Amoreve de consument hiervan per e-mail of telefoon op de hoogte stellen. Indien de consument het niet eens is met de nieuwe leveringstermijn kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden en wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.
 • Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan genoemde termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Amoreve. Wanneer een product wordt geretourneerd, ligt de verantwoordelijkheid bij de consument.
 • Indien bij ontvangst blijkt dat de geleverde producten bij aflevering zijn beschadigd, dient de consument direct, binnen 24 uur, contact op te nemen met Amoreve door een e-mail te sturen naar: hello@amoreve.nl
 • Indien een levering is mislukt doordat een onjuist of verouderd adres is opgegeven, ligt de verantwoordelijkheid bij de consument en kan Amoreve niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Amoreve of haar medewerkers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook.

Artikel 12. KlachtenHet is erg belangrijk dat consumenten tevreden zijn over de producten en diensten van Amoreve. Bij klachten kunnen consumenten contact opnemen met Amoreve door een e-mail te sturen naar: hello@amoreve.nl De klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en er wordt alles aan gedaan om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Amoreve en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Artikel 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.